breaking news

Kết quả cuộc Bầu cử của Hội Ái Hữu Nha-Trang Khánh-Hòa ngày 27 tháng 05 năm 2012.

1) Chào Mừng Tân Hội Trưởng Hội Ái Hữu Nha-Trang Khánh-Hòa nhiệm kỳ 2012-2014:

Ngô Thiện Tánh.

2) Chào Mừng Tân Ban Giám Sát Hội Ái Hữu Nha-Trang Khánh-Hòa nhiệm kỳ 2012-2014: Chủ Tịch: Ông Văn Hùng Đốc Phó Chủ Tịch: Bà Hoàng Ngọc Táo Thư Ký: Ông Trần Đức Cử Ủy viên: Bà Nguyễn Trần Tấm Ủy viên: Bà Nguyễn Bích Mai

 
rss
Карта